Investeringspolitik

Pædagogerne indbetaler ca. 3 mia. kr. til PBU om året og har pt. en samlet pensionsopsparing i PBU på omkring 90 mia. kr. Der er altså tale om meget store beløb, vi håndterer for at sikre pædagogerne den størst mulige pension.

PBU er alene sat i verden for at skabe så gode pensioner for vores medlemmer som muligt. Det kræver, at vi er meget omhyggelige med, hvordan vi investerer dine penge, så de kan forøges mest muligt – men uden at risikere for meget.

Fornuftige investeringer
PBU investerer fornuftigt og afbalanceret. Det betyder, at vi spreder vores investeringer, at vi investerer langsigtet, og at vi over tid tilpasser vores investeringer bedst muligt til den økonomiske udvikling.

Hertil kommer, at vi tilpasser investeringerne, så aktieandelen er højere i de yngre år, hvor der er lang tid til pensionen, og er lavere, når pensionstidspunktet nærmer sig, eller når du er gået på pension.

Vi forventer, at det vil give medlemmerne en højere alderspension. Vi kalder det aldersbestemt direkte afkast.

Sådan er vores investeringer fordelt
Læs mere om sammensætningen af investeringerne her

Styring af risiko
Pensionsordningen giver medlemmerne det aldersbestemte direkte afkast. Måling og styring af medlemmernes finansielle risici spiller derfor en central rolle, og bestyrelsen har fastsat overordnede rammer for investeringspolitikken. Derudover er vi underlagt en række lovgivningskrav omkring fx solvens og ledelsens ansvar gennem lov om finansiel virksomhed.

Sådan holder vi øje med risikoen
Vores mål om at give pædagogerne en høj pension, bliver løbende vurderet i forhold til, at en negativ udvikling på de finansielle markeder indtræffer. Denne vurdering sker blandt andet gennem en internt udviklet model, hvor vi – baseret på erfaringer fra udviklingen på de finansielle markeder – vurderer alle vores investeringer i forhold til det aktuelle marked og investeringernes omsættelighed. Samlet giver det et grundlag for at måle, hvor meget PBU i meget negative markeder kan forvente at tabe på de forskellige aktiver i porteføljen.

Vi er derudover underlagt nogle krav i lovgivningen for opgørelse af risici:

  • Solvens II er en vurdering af den nødvendige kapital, for at medlemmerne med meget stor sikkerhed får den pension, de er stillet i udsigt. 
  • Hvert år vurderer vi vores depottilskrivning og investeringspolitik i forhold til den aktuelle økonomiske situation og de forventede afkast og risici på investeringsaktiverne. Dette sker for at sikre sammenhæng mellem de udmeldte forventede pensioner til medlemmerne og de afkastforventninger, vi har i investeringspolitikken.

Endeligt udarbejder bestyrelsen hvert år en risikovurdering, hvor de vigtigste risici i forhold til medlemmerne og i forhold til solvenskrav identificeres, og bestyrelsen tager stilling til, om risiciene er tilstrækkeligt afdækkede. Denne risikovurdering sendes til Finanstilsynet.

Gennemsigtighed i relation til bæredygtighed i investeringsprocessen

PBU følger EU’s regler om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser. Reglerne skal bidrage til at sikre gennemsigtighed i forhold til identifikation og håndtering af bæredygtighedshensyn i investeringsprocesserne.

PBU har to pensionsprodukter: Et obligatorisk pensionsprodukt (Pensionspakken) og et valgfrit tillægsprodukt (PBU Ekstra). Begge produkter er sammensat af langt overvejende eksternt forvaltede investeringsporteføljer inden for rammer defineret af pensionskassens bestyrelse. Investeringerne sker inden for børsnoterede aktier, unoterede aktier, stats- og realkreditobligationer, virksomhedsobligationer, ejendomme samt øvrige alternative investeringer.

Målet er det bedst mulige investeringsafkast under hensyntagen til investeringernes miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige bæredygtighedsforhold (ESG-forhold). Forhold med betydning for pensionskassens omdømme samt for det risikojusterede afkast, herunder (ikke-finansielle) ESG-forhold indgår i investeringsprocessen.

Investeringerne er genstand for en løbende overvågning af deres overholdelse af internationalt anerkendte bæredygtighedsgrundlag forankret i FN’s Global Compact og OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber. Dette er nærmere beskrevet i Politik for ansvarlig investering og aktivt ejerskab, der udgør PBU’s ESG-rammer.

ESG-rammerne indgår i vurderingen af eksterne forvaltere og i vurderingen (due diligence) af nye investeringer. Forvalterne rapporterer til PBU om investeringernes overholdelse af PBU’s ESG-rammer. Forvalterne vurderes på deres evne til at integrere relevante ESG-forhold i deres investeringsproces og på deres evne til at fremme sociale og miljømæssige karakteristika og forebygge og håndtere de vigtigste negative bæredygtighedsindvirkninger.

PBU agerer som aktiv ejer, og det sker med baggrund i tilslutningen til Principles for Responsible Investment (PRI), som er seks FN-støttede principper for ansvarlig investering. I implementeringen af aktivt ejerskab samarbejder PBU med en ekstern ESG-rådgiver om dialog med selskaber i aktie- og virksomhedsobligationsporteføljen og om udøvelse af stemmerettigheder (proxy voting) på selskabernes generalforsamlinger.

PBU arbejder inden for visse investeringsrestriktioner, som er besluttet i bestyrelsen, og som fremgår af pensionskassens liste over ekskluderede selskaber. Der investeres således ikke i virksomheder, som udvikler, producerer, vedligeholder eller sælger klyngeammunition, landminer, atomvåben, hvid fosfor samt biologiske og kemiske våben. I vurderingen af selskabers involvering i våbenproduktion og -salg baserer PBU sig på tredjeparts research.

Der investeres endvidere ikke i selskaber, som ikke overholder principperne i Global Compact vedr. miljøbeskyttelse, respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder samt antikorruption eller hvis forretningsmodel ikke er forenelig med opnåelse af målene i Paris-aftalen.

Endelig investeres der ikke i tobaksproducenter, der anvender aggressiv markedsføring og salg af tobaksprodukter til børn og unge.

 

 

 

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.